top of page

#ฟิล์มไฟฟ้า #ฟิล์มเปลี่ยนสีได้ #กระจกอัจฉริยะ #กระจกปรับทึบใสได้ #SmartFilm #SmartGlass #tifglass.com
#ฟิล์มไฟฟ้า #ฟิล์มเปลี่ยนสีได้ #กระจกอัจฉริยะ #กระจกปรับทึบใสได้ #tifglass.com

"SmartFilm" "SmartGlass" "Privacy Glass" "Switchable Glass" "Turn to Privacy in 1 second" "Projector Screen" "Dust Free"

ด้วยคุณภาพสินค้าและทีมงานติดตั้งเป็นที่ยอมรับมาเกิน 13 ปี ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน งานติดตั้งเนี๊ยบๆ


และเนื่องจากทีมงานมีความสำคัญ ทางผู้บริหารจึงได้จัดให้มีการสัมมนานอกสถานที่ เพื่อเป็นการพักผ่อน และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรยิ่งขึ้นไป
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page